• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opublikowano .

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z Panem S. Chmielewskim Sekretarzem Stanu i Panem G. Wołejko Podsekretarzem Stanu. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Dyrektor Anna Suska-Baranowska i Pan Dyrektor Jan Paziewski. W trakcie narady omówione zostały takie same postulaty, które były przedmiotem spotkania w styczniu tego roku i Związek otrzymał takie same odpowiedzi, tj. „w istniejącej sytuacji nie jest możliwa zmiana regulacji dotyczących wynagradzania pracowników”.

SEJMOWA PODKOMISJA

Opublikowano .

W dniu 03.03.2011r. rozpoczęła pracę Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz o projektach nowelizacji ustaw: Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3361, 3655). Związek Zawodowy reprezentowali Sekretarz KR Dawid Koloczek oraz Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związku Michał Bloch. Przewodniczący Podkomisji Jerzy Kozdroń wyznaczył 14-dniowy termin na przedstawienie stanowisk i złożenie konkretnych propozycji zmian przepisów projektu. Będą one rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu podkomisji wyznaczonym na 22 i 23 marca 2011. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, „Ad Vocem”, „Iustitii”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziego, Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury i innych organizacji.

Stanowisko MS

Opublikowano .

Zgodnie z postulatami Krajowej Rady Związku przedstawionymi na spotkaniu  z Sekretarzem Stanu Panem Stanisławem Chmielewskim - Ministerstwo Sprawidlwiości sporządziło opinię w zakresie uprawnień przysługujących pracownikom sądów i prokuratury realizujących obowiązek ponoszenia kwalifilacji zawodowych wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. nr 102, poz. 690 ze zm.).

Opinia MS została przesłana do Prezesów Sądów Apelacyjnych w zeszłym tygodniu. 

Pobierz: treść pisma