• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Warszawa, 29.02.2012

Opublikowano .

     W spotkaniu udział wzięli także Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, a ze strony Związków Zawodowych przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, a także przedstawiciele innych organizacji związkowych.

            Pan Minister w szerokim zakresie omówił postulaty przedstawione przez związki zawodowe na spotkaniu w dniu 15.02.2012r., a w szczególności zadeklarował, iż następne spotkanie ze związkami odbędzie się w kwietniu br.

            Poinformował także o trwających pracach dotyczących wzrostu wynagrodzeń i zmiany w strukturze zatrudnienia poszczególnych grup zawodowych  w sądownictwie. Do tej pory wzrost wynagrodzenia zależy od decyzji prezesów i budżetów poszczególnych sądów,
a zmiana - podwyższenie wynagrodzenia urzędnika będzie możliwe w roku 2013. Prace nad projektem wzrostu wynagrodzeń będą trwały w bieżącym roku i również w trakcie roku zapadnie ostateczna koncepcja. Pan Minister zadeklarował niezłomną wolę podwyższenia wynagrodzenia zarówno urzędnikom, jak i pracownikom obsługi - ale dopiero w przyszłym roku.

            Minister J.Gowin wskazał źródła oszczędności, które resort ma zamiar ewentualnie wykorzystać w celu znalezienia środków na zwiększenie uposażenia pracowników wymiaru sprawiedliwości. Niewątpliwie, środki zaoszczędzone na szkoleniach, które są finansowane
z funduszy unijnych (granty na szkolenia - 30 mln zł) będą wykorzystane w celu podwyższania wynagrodzeń. Oszczędności będą również mogły pochodzić z przewidywanej likwidacji części ośrodków wypoczynkowych i szkoleniowych służby więziennej, które nie są wykorzystywane. Pan Minister potwierdził również, że trwają szeroko zakrojone prace nad scentralizowaniem zakupów (SA Kraków), co spowoduje kolejne obniżenie kosztów funkcjonowania resortu i wygeneruje dodatkowe oszczędności. Poinformował również, iż środki przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe dla sędziów z 6% rocznego funduszu wynagrodzeń (zgodnie z ustawą) zostały jego decyzją obniżone do 2% rocznego funduszu wynagrodzeń. W 2012r. przewidziane jest rozpoczęcie tylko trzech niezbędnych inwestycji: SR Olsztyn, SR Żary i SR i SO Radom oraz z oszczędności inwestycyjnych rozpoczęta zostanie inwestycja SO i SR Gdańsk, a także powstanie centrum sądownictwa gospodarczego  w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inwestycje te związane są z polepszeniem warunków pracy urzędników.

            W odpowiedzi na sugestie NSZZ Solidarność co do oszczędności z tytułu delegowania sędziów do MS, Pan Minister wskazał, iż trwa odsyłanie sędziów do jednostek macierzystych z jednoczesną propozycją podejmowania zatrudnienia przez tych sędziów w sądach warszawskich.

            W kwestii gratyfikacji finansowej polegającej na zwiększeniu uposażenia tym pracownikom, którzy zgodnie z ustawą podnieśli wykształcenie, Pan Minister obiecał, iż ta kwestia będzie wzięta pod uwagę przy tworzeniu nowej tabeli płac na 2013r.

Podniesiono problem zweryfikowania tabeli płac na tych samych stanowiskach
w sądach różnych szczebli. Albowiem w sądach, w których jest mniej pracy, a są to jednostki wyższych szczebli, wynagrodzenia na tych samych stanowiskach są niewspółmiernie wysokie do stanowisk w sądach rejonowych - nawet w ramach tego samego okręgu.         

Pan Minister obiecał dokonać analizy formalnej i realnej możliwości finansowych na lata 2012 i 2013. Zwrócił również uwagę, iż ma świadomość, że w sądach jest przerost stanowisk funkcyjnych wśród kadry orzekającej i zamiarem resortu jest zmienić tę tendencję.

           

            Związki nasze krytycznie odniosły się do pomysłu Ministerstwa utworzenia dodatkowych 160 etatów referentów, którzy mają pomagać w pracy orzecznikom, przy jednoczesnym braku dodatkowych etatów urzędniczych. Dowodziliśmy, iż jeden urzędnik nie jest w stanie przy obecnych obowiązkach realizować przypisanych zadań bez dodatkowego wsparcia kadrowego (dotyczy to takiego układu pracy, gdy na 3 osoby: orzecznik+ asystent + referent - przypada 1 urzędnik).

Trwają również prace nad zmianą kognicji sądów.

Odnośnie kwestii płacowych NSZZ Solidarność zaproponował, aby podnieść uposażenie najmniej zarabiającym pracownikom (1500zł brutto) o 32 zł netto, przy jednoczesnej propozycji naszych związków podniesienia uposażenia o 300 zł wszystkim pracownikom sądów powszechnych.

            Podnoszony ze strony związków postulat o ustalenie mnożnikowej zasady wynagradzania pracowników - według Ministerstwa Sprawiedliwości w chwili obecnej jest nie do zrealizowania, ponieważ  Minister Finansów nie wyrazi zgody na powyższe, chyba że poziom inflacji zejdzie poniżej 3 %.

            Przedstawiciele naszych związków poruszyli też następujące kwestie:

§  ograniczenia dostępu urzędnikom sądowym do zawodu mediatora i zawodów prawniczych. Pan Minister obiecał przeanalizowanie powyższego problemu i ewentualne podjęcie działań w zakresie tworzenia nowych regulacji co do przedmiotowego problemu;

§  podjęcia prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratur;

§  delegacji urzędników z reorganizowanych sądów do macierzystych jednostek;

§  propozycji zorganizowania spotkania Pana Ministra z przedstawicielami pracowników sądów, co spotkało się z przychylnym przyjęciem i propozycją organizowania spotkań z Ministrem w okręgach.

§  Pan Minister szczegółowo odniósł się też do zjawiska częstego zawierania umów cywilno - prawnych wskazując, iż nadużywanie ich będzie pociągało za sobą konsekwencje służbowe.

 

 

Beata  Tomaszewska/-/                                                                    Magdalena Łykowska /-/

Marlena Gilewicz/-/                                                                         Elżbieta Urban /-/

Tomasz Nazarkiewicz/-/      

Jolanta Zawada /-/